Nacházíte se zde: Úvod > Připravujeme svatbu > Kostely > Články > Právní stránka církevního sňatku

Plánujeme svatbu

 

Svatební expo...

Vyber si své místo na svatbu...

Právní stránka církevního sňatku

Dnem 1.7.1992 vstoupila v platnost novela zákona o rodině č. 234/1992 Sb., kterou byl změněn a doplněn zákon č.94/1963 5b. ve zněni zákona č. l32/1982 Sb. Podle této novely zákona je možno rovnoprávné uzavírat manželství bud před orgánem státu nebo před orgánem církve.

 

Záměrem tohoto legislativního opatřeni bylo odstranění diskriminace církevního sňatku v uplynulém ateistickém období a zavedení možnosti fakultativního uzavírání manželství, která v našem státě v návaznosti na habsburské zákony platila od roku 1919 až do roku 1949. V současné Evropě je praktikováno v Itálii, Británii a ve skandinávských státech.

Bohoslužebný akt požehnání manželství se tak stává současně aktem právním, v němž církev nahrazuje stát v je­ho zákonné kompetenci. Církev ovšem může uplatňovat dosavadní praxi, v níž bohoslužebný úkon požehnání manželství byl oddělen od jeho právního aktu před orgánem státu. Církev také může stanovit kromě zákonných podmínek pro uzavření manželství navíc své vlastní podmínky (např. aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěným členem církve. v tom případě, že manželství bude uzavíráno církevní formou musí duchovní zaručit, že nejsou okolnosti vylučující uzavření manželství (ve smyslu zákona o rodině), zjistit všecky doklady a zapsat je do předepsaného formuláře (na stroji či hůlkovým písmem = čitelně), zajistit (vyžádat si) potvrzení ve smyslu zákonů jiného státu, jedná-li se o svatbu cizozemce, zajistit budoucí příjmení manželů a jejich dětí a příjmení uvést podle pravidel českého pravopisu a čs. práva, zajistit prohlášení snoubenců, že znají svůj zdravotní stav a že jim nejsou známy překážky pro uzavření manželství, při „veřejném a slavnostním způsobu v přítomnosti dvou svědků“ svatebního aktu přijmout prohlášení snoubenců, že uzavírají manželství dobrovolně (forma prohlášení je ponechána na církvi, musí však obsahovat tuto výpověď), zajistit zápis o uza­vřeném manželství na předepsaném formuláři s údaji manželů a svědků a jejich podpisy, uvedením místa, data, a oddávajícího, ověřeným jeho podpisem a razítkem farního sboru, bezodkladně (= co nejrychleji) osobně či doporučeně předat vyplněné formuláře (ne jiným prostřednictvím) příslušnému matričnímu úřadu, který zařídí zápis do oficiální matriky a vyhotovení oddacího listu.

Pro svou evidenci vede sbor knihu oddaných, v níž jsou všecky důležité údaje, které mohou být důležité i pro nejrůznější eventuality (ztráta formuláře cestou, soudní jednání při následných sporných věcech v otázce platnosti, majetku, dědictví aj.) Doporučujeme ponechat si kopii vyplněného formuláře. Od 1.srpna 1998 vstoupila v platnost novela zákona o rodině č. 91/98 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině č. 94/63 Sb. Je nutné, aby před uzavřením církevního sňatku snoubenci předložili oddávajícímu formulář „Osvědčeni o způsobilosti k manželství“ vydané příslušným matričním úřadem. Osvědčení nesmí být starší než tři měsíce, příslušnost matričního úřadu je dána místem, v němž má jeden ze snoubenců trvalý pobyt. Bez tohoto osvědčení o způsobilosti k manželství z matriky nemůže byt právoplatný sňatek vykonán. Musí být vyhotoveno na základě vyplněné žádosti ve dvou exemplářích. Jeden z nich zůstane jako příloha zápisu do knihy oddaných v kanceláři farního sboru, kde ke sňatku došlo, druhý je nezbytnou součástí ostatních dokumentů - Žádosti o uzavření manželství a Potvrzení o uzavření sňatku - nutných k zápisu do matriky v místě, kde se sňatek uzavřel.

Tyto formuláře (osvědčení o způsobilosti, o uzavření manželství) jsou k dispozici na každém matričním hřadě. Osoba, před kterou činí snoubenci prohlášení o uzavření manželství, je osoba pověřená oprávněnou církví. Oslovení snoubenců při církevním sňatku by mělo být formulováno dle textu v Protokolu o uzavření manželství, druhá strana, asi ve smyslu: „… snoubenci prohlásili („prohlásili jste, že Vám….“), že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, znají navzájem svůj zdravotní stav a zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství“.

Žádost o uzavření manželství mohou snoubenci vyplnit buď na matričním úřadě, což doporučujeme, nebo společně s oddávajícím duchovním. v každém případě je dobré (i když to zákon neukládá), aby oddávající duchovni si vyžádal k nahlédnuti všechny doklady, potvrzující správnost údajů, uvedených v Žádosti o uzavření manželství.

V případě, že se má konat sňatek s cizím státním příslušníkem bez trvalého bydliště v ČR, pak Osvědčení o způsobilosti ke sňatku vydá buď matriční úřad z místa trvalého bydliště toho ze snoubenců, který je v ČR má, nebo matriční úřad z místa posledního trvalého bydliště toho ze snoubenců, který je v ČR někdy měl nebo matriční úřad v místě, kde je sídlo farního sboru, v němž má být sňatek uzavřen. Všechny doklady v cizích jazycích (kromě slovenštiny), nutné pro vyhotovení Osvědčení, musí být úředně přeloženy.Průměr: 2,5 | hlasů: 0
Zobrazeno 5423×

Diskuse

V této diskusi není zatím žádný příspěvek.

Přidat nový příspěvek...